Brinnovation

Miljövänligt obrännbart trä

3
By: Jimmy Lundström

  Miljövänligt obrännbart trä

  Beskrivning Genom en kemisk process med ett antal olika ämnen har jag fått fram ett medel som kan användas för att impregnering av trä för att förhindra antändning av behandlat trä. Medlet kan användas för behandling av olika former av trävaror. Impregneringen sker lämpligen i samband med tillverkning av trämaterial, vid exempelvis sågverk. Den kemiska processens råvaror består av miljövänliga kemikalier, som förekommer naturligt i naturen och som därmed inte belastastar miljön på något sätt.

  Nyckelord

  Scenario: Brännbara föremål (möbler & byggnader), brand framkallad av elektriskt överslag

  Skyddsmetod: Förhindra antändning, begränsa spridning av brand

  Plats: Inne i bostaden, utanför bostaden

  Idéhöjd

  Varje år sker ett stort antal bostadsbränder i Sverige. Många av dessa bränder beror på den s.k. mänskliga faktorn, vilket innebär att dessa bränder kan vara svåra att helt förhindra. Människan kommer alltid att vara en riskfaktor när det handlar om uppkomst av brand. Man måste acceptera att människan gör sina misstag som kan leda till uppkomst av brand. Med vetskap om detta gäller det att försöka minimera de brandrisker som finns. En av flera åtgärder kan vara att behandla material med giftfria och miljövänliga flamskyddsmedel till gagn för människa och miljö. Flamskyddsbehandling reducerar risken för uppkomst av brand via antändning av behandlat trämaterial. Därigenom reduceras risken för att en uppkommen brandhärd sprider sig. Större delen av allt som återfinns i en bostad består av lättantändligt brännbart material. En gnista eller stark värmekälla kan lätt få ett dylikt material att fatta eld. En eld som därefter med lätthet snabbt riskerar att växa och sprida sig vidare till andra delar av bostaden och dess omgivning.

  Det effektivaste sättet att förhindra brand att uppstå är att behandla material så att det svårligen kan antändas.

  Utgångspunkten för min innovation har varit att utveckla och producera ett giftfritt och miljövänligt flamskyddsmedel för behandling av naturligt förekommande fibrösa material och göra dem ytterst svårt att antända, till gagn för människa och dess miljö.

  Utmaningar som innovationen kan bidra till att lösa Innovationen ligger väl i linje med flera av de utmaningar som Brinnovations samarbetspartners lyfter fram. Exempelvis Brandskyddbolagets utmaning om att det tidiga brandförloppet ofta är kopplat till bränder i lös inredning och att dess brandegenskaper är mycket viktiga att reducera i det förebyggande arbetet. Även Prestos utmaning om att bidra inom miljö- och hållbarhetsfrågorna kan knytas an till utvecklingen av ett giftfritt, miljövänligt och svårantändligt trämaterial. Den ekonomiska aspekten tas upp av Försäkrings AB Göta Lejon som efterfrågar kostnadseffektiva tekniska lösningar. Ty, fastighetsägare har inte sällan stora bestånd varvid kostnaderna för åtgärder då snabbt eskalerar.

  Innovationen Genom en kemisk process med ett antal olika ämnen har jag utvecklat ett medel som kan användas för impregnering av trämaterial i syfte att förhindra antändning av detsamma. Medlet kan användas till olika former av trävaror och impregneringen. En exotermisk kemisk process som ökar penetrationen och därmed får utvecklat medel att tränga in djupare i trämaterialet utan att förändra dess mekaniska egenskaper. Behandlingen bör ske tidigt i tillverkningskedjan av trämaterialet, förslagsvis redan vid sågverket.

  Att trä blir svårantändligt beror framförallt på att den utvecklade kemiska processen påverkar cellulosan i trämaterialet. Brandtester Behandlat trämaterial har testats för att utvärdera hur den kemiskt förändrade cellulosan i trä motstår brand. Detta genom att låta en öppen låga från en bunsenbrännare ligga an på en bit behandlad furulist. Listen fattade inte eld och därmed så spred sig inte lågan. Det enda som skedde med det behandlade trämaterialet vid långvarig kontakt (minuter) med den öppna lågan från bunsenbrännaren var en ytterst begränsad förkolning utan någon tillstymmelse till uppkomst av glödbrand. En intumescent process verkar ha uppstått.
  Det har gjorts åtskilliga upprepade brandtester, flertalet finns dokumenterat via video. Användningsområden Det framtagna medlet är mycket lämpligt att använda till impregnering av trämaterial. Speciellt avseende trämaterial för konstruktion av byggnader, samt trämaterial för interiörer, exempelvis i form av lister, brädor, boardmaterial etc.

  Genomförbarhet

  Att aktuell innovation redan nu är en mycket väl fungerande produkt finns dokumenterat på video. Givetvis bör en kostnadseffektiv industriell process-tillverkning av densamma tas fram. Vidare måste också anpassning av produkten ske till befintlig industriell utrustning för en dylik behandlingen av trämaterial vid sågverk, alternativt industriell efterbehandling.

  De ingredienser som ingår i den kemiska blandningen är var för sig miljövänliga, enligt Kemikalieinspektionen. Dock, för att säkerställa vad som sker under den kemiska processen när ingredienserna reagerar med varandra behöver undersökas i detalj av ett ackrediterat forskningsinstitut. Detta för att kunna fastställa bakomliggande teori för det som sker i realiteten.

  Tillverkning Det är inte förenat med några svårigheter att producera en liten mängd av den vätska som krävs för behandling av trämaterial. För att producera större kvantiteter vätska krävs en väl planerad industriell produktionslina.

  En produktionslina som bygger på användning av avfallsprodukter från växtriket som härigenom återanvänds. Detta utan tillskott av nytt avfall. Allt kommer till användning i och med den föreslagna tillverkningsprocessen av aktuell flamskyddsprodukt.

  Behovet av industriell utrustning för tillverkning av aktuell flamskyddsprodukt omfattas av frekvent förekommande utrustning inom den kemiska processindustrin.

  Tillverkningsprocessen omfattar torkning av råmaterialet, upphettning av tillsatt vätska, dosering, blandning av råvaror tillsammans med tillsatta kemikalier, filtrering, förpackning samt torkning av restprodukt för vidare användning till biobränsle.

  Blandningsprocessen, för att få fram en fullt användbar vätska – flamskyddsprodukt – för trämaterial, tar mindre än 5 minuter. Till detta tillkommer avsatt tid för förberedande arbete samt dito efterarbete innan leverans kan ske. Allt i enlighet med ovan nämnd tillverkningsprocess samt produktion av material för biobränsle.

  Hållbarhet

  De råvaror som används till den kemiska processen är 100 % miljövänliga, då de kommer från naturen. Det gör att det kemiskt behandlade trämaterialet passar mycket bra för användning i bostadsmiljöer.

  De råvaror som krävs till framställningsprocessen är ytterst kostnadseffektiva i bulk volymer, men även vid anskaffning av betydligt mindre kvantiteter råvaror är kostnaden låg, inte minst vid jämförelse med andra kända flamskyddsprodukter och deras råvaror. Det tillkommer inte heller några stora energikostnader för att tillverka produkten. Dessutom finns det möjlighet att ta tillvara viss överskottsenergi som produceras under tillverkningsprocessen.

  Om en så kostnadseffektiv produkt som den härvidlag framtagna kan förhindra brand att uppstå, kan det spara mycket mänskligt lidande, både för den drabbade och dess anhöriga. Det kan också förhindra att stora ekonomiska värden förstörs i samband med bränder.

  Idégivare

  I dagsläget har kontakter tagits för att undersöka om produktidén uppfyller kravet på nyhetsvärde. Detta främst för att få veta att produktidén inte innebär ett patentintrång på annans egendom. Vidare har kontakter tagits med potentiell målgrupp inom svensk träindustri. Detta främst för att ta reda på hur stort intresset för denna produktidé är inom svensk träindustri. Dock har inte någon information om produktens kemiska sammansättning och dess tillverkningsprocess utlämnats i samband med dessa kontakter.

  Jag ser stora möjligheter att ta produkten vidare till en industriell tillverkning. Men innan dess behöver den kemiska processen undersökas mer i detalj. Dessutom behöver behandlade trämaterial underkastas brandsäkerhetstester utförda av ackrediterat testinstitut för certifiering av uppfylld brandsäkerhet. Allt ovan nämnt kräver finansiellt tillskott som jag hoppas erhålla med hjälp av svenska Brandskyddsföreningen m.fl.

  Det är min egen produktidé som jag själv utvecklat och tagit fram till en produkt som uppfyller ställda krav på funktionalitet avseende behandling av trämaterial.

  Denna innovation/produkt är unik och ska inte jämföras med andra innovationer jag deltar med i denna tävling.

  +200 for your first feedback

  Feedback