SU Business Model Cup HT 2019
SU Business Model Cup HT 2019

SU Business Model Cup HT 2019

(english below)

SU Business Model Cup är en årlig tävling som genomförs av SU Innovation i samarbete med SU Inkubator, Stockholm Business School och Venture Cup.

Hållbarhetsområdet har blivit allt mer aktuellt och viktigt både i Sverige och i övriga världen. Vad som är hållbarhet skiljer sig åt mellan olika sektorer. I Sverige har vi en ny lag som innebär att alla företag med mer än 250 anställda eller en viss omsättning årligen måste redovisa sin hållbarhet kopplat till sin affärsmodell. Det innebär att det är av vikt för alla företag, både etablerade och nystartade, att tänka både ekonomiskt hållbart men även socialt och miljömässigt för att nå bästa möjliga utveckling och resursanvändning för alla.

1-5 deltagare per grupp. Tävlingen är öppen för alla studenter, forskare, doktorander samt anställda på Stockholms universitet.

Anmälningstid:

Tävlingen öppnar den 10 september och stänger den 30 oktober 2019 kl. 23.59.

Vad ska lämnas in?

Bidraget ska omfatta en hållbar affärsmodell. I denna tävling är hållbarhet en central bedömningspunkt i den utvecklade affärsmodellen.

OBS: det du skriver/laddar upp i de tre första rutorna är synligt för alla deltagare (Title, Description och Idea image). Beskriv kort vad ert arbete går ut på. Din Business Model (bild) och Description Business Model (dokument) som du laddar upp kan endast läsas av juryn som har skrivit på sekretessavtal.

Affärsmodellen ska beskrivas utifrån Business Model Canvas av Osterwalder och Pigneur som den är beskriven i Business Model Generation: a handbook for visionaries; game changers; and Challengers (2010). Wiley.

De nio områden som beskriver en Business Model Canvas ska beaktas och beskrivas i detalj. Vid bedömningen av affärsmodellens nio områden fokuseras till 60% de värdeskapande komponenterna och till 40% de komponenter som behandlar effektivitet. Tävlingsbidraget får maximalt omfatta 5000 ord.

Bedömningskriterier

Bedömningspunkter är följande sex områden som omfattar den hållbara affärsmodellen:

 1. Analysen (bland annat en Pestle-analys och en SWOT) som leder fram till den föreslagna affärsmodellen.
 2. Bidragets koppling till hållbarhetsområdet.
 3. Beskrivningen av affärsmodellens nio komponenter.
 4. Bidragets kreativitet.
 5. Bidragets praktiska relevans och affärsnytta.
 6. Bidragets struktur och presentation.

Den affärsmodell som lämnas in som tävlingsbidrag kan antingen beskriva en helt ny affärsmodell alternativt beskriva en affärsmodell som renoverar en befintlig. Pris i respektive kategori är 10.000 kr i förstapris, 7.000 kr i andrapris och 3.000 kr i tredjepris.

Hur utses vinnare?

 1. Tävlingen startar den 10 september 2019.
 2. Bidragen lämnas in senast den 30 oktober 2019 kl. 23.59.
 3. Akademiskt nomineringsmöte den 1 november 2019.
 4. Nominerade bidrag underrättas den 4 november 2019.
 5. Feedback-tillfälle ges för nominerade bidrag den 7 november kl. 13-17 samt den 8 november kl. 13-17.
 6. Pitchträningstillfälle ges för nominerade bidrag den 13 november 2019 kl. 14-17.00.
 7. Nominerade grupper får möjlighet att justera/förbättra en förkortad version till juryn. Deadline för inlämning av förkortad version till näringslivsjuryn: 15 november 2019 kl. 12.00
 8. Nominerade bidrag pitchar inför en näringslivsjury den 20 november 2019 kl. 15.00-19.00.
 9. Vinnare diplomeras den 20 november 2019.

Behöver du stöd i processen?

Vi hjälper dig gärna att att göra ett utkast av din hållbara idé, boka tid med SU innovation:

Forskare: Innovation@su.se

Studenter: www.calendly.com/drivhuset

Frågor kring tävlingen kontakta följande:

För mer information om SU Business Model Cup kontakta Tony Apéria på tony.aperia@sbs.su.se

Vid problem med uppladdning av bidrag etc kontakta Tove Söderström, tove.soderstrom@venturecup.se.

English:

SU Business Model Cup is an annual competition arranged by SU Innovation in corporation with SU Incubator, Stockholm Business School and Venture Cup.

Sustainability has become increasingly relevant and important both in Sweden and in the rest of the world. What sustainability is differs between different sectors. In Sweden we have a new law which means that all companies with more than 250 employees or a certain turnover annually must report their sustainability linked to their business model. This means that sustainability is of importance to all companies, both current and newly established 1-5 participants per group. The competition is open to all students, researches, and employees at Stockholm University.

Application Time:

The competition will open on September 10th and will end on October 30th 2019 at 23:59.

What should be submitted?

The contribution should include a Sustainable Business Model. In this competition, sustainability is a key point of assessment in the developed Business Model.

NOTE: When you create your account to upload your idea the first three boxes is visible to all participants (Title, Description and Idea image). Briefly describe what your work is about. Your Business Model (Image) and Description Business Model (Document) that you upload can only be read by the jury who has signed a privacy agreement.

The Business Model Canvas used in the competition is described in detail in the book Business Model Generation: a handbook for visionaries; Game changers; And Challengers (2010). Wiley. In assessing the nine areas of the Business Model, 60% of the value-creating components are focused and 40% of the components that handle efficiency. The contribution in the contest may not exceed 5000 words.

Assessment criteria

Assessment points are the following six areas that include the Sustainable Business Model:

 1. The analysis (including Pestle abakysis and SWOT) leading to the proposed Business Model
 2. The contributions connection to sustainability area
 3. The description of the nine components of the Business Model Canvas
 4. The creativity of the contribution
 5. The practical relevance and benefit of the contribution
 6. The structure and presentation of the contribution.

The Business Model submitted to the competition can either describe a brand new Business Model or describe a Business Model that renovates an existing one. First price in each category is 10 000 SEK, second price in each category is 7 000 SEK and third price in each category is 3 000 SEK.

How will we choose the winning constributions?

 1. The competition begins September 10th 2019.
 2. Contributions must be submitted by October 30th 2019 at the latest 23:59.
 3. Academic nomination will be carried out November 1st 2019.
 4. Nominated contributions will be announced on November 4th 2019.
 5. Opportunity given for groups to get feedback, November 7th at 13:00-17:00 and November 8th at 13:00-17:00.
 6. Nominated groups will be given an opportunity to practice their pitch, November 13th 2019 at 14-17.
 7. Nominated groups will get a chance to adjust/change a shortened version to be delivered to the jury. Deadline for submitting the new version to the jury: November 15th at 12:00 am.
 8. Nominated groups will pitch before a jury on November 20th 2019 at 15.00-19.00.
 9. Winners will be announced on November 20th 2019.

Questions?

For more information about the SU Business Model Cup, please contact Tony Apéria, tony.aperia@sbs.su.se.

If you have any problems with uploading contributions, please contact Tove Söderström, tove.soderstrom@venturecup.se.

Start:Sep 9, 2019
End:Oct 30, 2019

Rewards

  BÄSTA NYA AFFÄRSMODELL/ BEST NEW BUSINESS MODEL

  Förstapris 10 000 kr, andrapris 7 000 kr och tredjepris 3000 kr. First prize 10,000 SEK, second prize 7,000 SEK and third prize 3,000 SEK.

  BÄSTA RENOVERADE AFFÄRSMODELL / BEST RENOVATED BUSINESS MODEL

  Förstapris 10 000 kr, andrapris 7 000 kr och tredjepris 3000 kr. First prize 10,000 SEK, second prize 7,000 SEK and third prize 3,000 SEK.